Đào Thái

Đào Thái

Quảng cáo hải phòng, CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TTNT MINH LONG
 

Studying at Academie Diplomatique Du Vietnam

 

Currently employed at CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TTNT MINH LONG

Experiences

Quảng cáo hải phòng

At CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TTNT MINH LONG

From 2005 to Present